Phật là bậc phúc đức và trí tuệ, mong muốn dẫn dắt chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi, nguyện độ cho chúng sanh. Đức Phật có đủ những đức tính quý báu, bậc siêu phàm xuất chúng, lời dạy quý báu, cử chỉ cao thượng, một đời gương mẫu, chúng ta không tôn thờ thì còn tôn thờ ai?

Thờ Phật là để có trước mặt một gương mẫu sáng suốt, để lời nói và hành động của mình hướng đến chân, thiện, mỹ như Phật vậy. Thờ Phật để bên mình có ngọn đèn trí tuệ của Ngài soi sáng, chứ không phải để cầu cạnh Ngài ban phước, trừ họa, mua may bán đắt bất lương. 

Phật tử cần cúng dường Pháp bảo, bởi Pháp bảo là các Pháp của Phật đã giảng dạy. Chúng sinh y theo đó để tu hành, muốn cúng dường Pháp bảo, Phật tử phải học Kinh, Luật, Luận cùng các giáo lý để biết thế nào là Pháp bảo, là chánh giáo. Việc ấn tống hay xuất bản Kinh điển giúp phổ thông Pháp bảo đều là cúng dường Pháp bảo.

Phật tử nên cúng dường Tăng bảo, kính trọng Tăng vì chư Tăng thay Phật truyền giáo lý. Không được phân biệt Tăng của xứ nào, chùa nào hay phái nào. Những vị Tăng có đủ giới đức thì Phật tử sẵn sàng cung phụng cả.

Truyền thống tín ngưỡng thờ Phật của người Việt

Thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật xuất phát từ lòng tri ân sâu xa với bậc đã hy sinh vì hạnh phúc vĩnh cửu của chúng sinh. Việc thờ lạy và cúng Phật là để chúng ta có trước mắt, trên đầu một cái gương hoàn hảo để noi theo. Thờ lạy và cúng Phật, thực hành thành tâm, thiện chí và đúng nghĩa sẽ đem lại nhiều lợi ích cho hiện tại và vị lai

Với hiện tại là được sống trong bầu không khí xán lạn, tốt lành của Chư Phật. Sống nghiêm chỉnh, trên thuận dưới hòa, không sống bừa bãi, không làm xằng, nghĩ quấy. Cho nên các gia đình muốn có hạnh phúc, sống có ý nghĩa, con em không bê tha, trụy lạc thì nên thiết bàn Phật, ngày ngày lễ bái và cúng dường Ngài cho gia đình sống một đời sống hiền lương và có đạo vị.

Đến khi lâm chung những nghiệp lành hằng ngày sẽ cảm lòng từ bi của Chư Phật và Bồ tát. Sẽ phóng quang tiếp dẫn giác linh về cõi Tịnh độ an vui.

Việc thờ, lạy và cúng Phật, Pháp, Tăng để có kết quả cần phải phát tâm chánh tín. Nếu thờ, lạy và cúng dường Tam bảo sai lạc còn mang thêm tội và lăn mãi trong sinh tử luân hồi.

Tất cả chúng sinh đều có Phật tính sáng suốt, nếu tu tập theo Phật thì sẽ thành Phật. Bồ tát và Hộ pháp thần vương, hộ niệm cho tất cả những người phát tâm thờ cúng Phật cho công tròn, quả mãn.